สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการระดับบัณฑิตศึกษา
(MBA, XMBA, HRM, MRE, MAP, MSMIS, MIM, MIF, IMBA และ DBA)
ประจำปีการศึกษา 2556 แต่ยังไม่มีผลคะแนน TU-GET


     สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ยังไม่มีผลคะแนน TU-GET และไม่สามารถสมัครสอบรอบที่ 13/2555 ได้ทันตามกำหนดการรับสมัครของสถาบันภาษา แต่มีผลคะแนน SMART-II หรือกำลังสมัครสอบรอบที่ 1/2556 (SMART ปิดรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2555) แล้วนั้น

     คณะพาณิชย์ฯ จะจัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) ให้แก่ผู้สมัครฯ ที่ยังไม่มีผลสอบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติดังนี้

     - ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Online ที่ http://gradreg.bus.tu.ac.th พร้อมชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว

     - พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) ได้จากเว็บไซต์ http://gradreg.bus.tu.ac.th เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดของผู้สมัครและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในใบชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท

     รับสมัครพร้อมชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 โดยผู้สมัครต้องชำระเงินภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 หากชำระภายหลังหรือชำระเงินผิดวิธี ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

     - ลงทะเบียนการสมัครสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันภาษา http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)

     - แจ้งความจำนงการเข้าสอบโดยระบุ เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้, และโครงการที่ท่านสมัคร ส่งอีเมล์มาที่ grad@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556

     - คณะพาณิชย์ฯ จะประกาศผังที่สอบ TU-GET (รอบพิเศษ) ในวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่ www.grad.bus.tu.ac.th ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

คลิ๊กที่นี่เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 (สิ้นสุดระยะเวลารับชำระแล้ว)

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร กรุณาติดต่อ

     งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
     Website : www.grad.bus.tu.ac.th
     E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
     โทร. 0-2613-2263, 0-2613-2299, 0-2623-5718