สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการ XMBA ประจำปีการศึกษา 2556 แต่ยังไม่มีผลคะแนน TU-GET


     คณะพาณิชย์ฯ ได้จัดสอบ TU-GET (XMBA) สำหรับผู้สนใจสมัครสอบโครงการ XMBA โดย ผลคะแนนที่สอบในครั้งนี้ สามารถยื่นสมัครสอบของโครงการ XMBA ประจำปีการศึกษา 2556 เท่านั้น รับสมัครพร้อมชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 หากชำระภายหลังหรือชำระเงินผิดวิธี ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

     ผู้สนใจสมัครสอบสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ TU-GET (XMBA) โดยกรอกรายละเอียดของผู้สมัครและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในใบชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการ XMBA ผ่านระบบ Online ที่ http://gradreg.bus.tu.ac.th พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว

     คณะพาณิชย์ฯ จะประกาศผังที่สอบ TU-GET (รอบพิเศษ) ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ http://www.grad.bus.tu.ac.th

     กำหนดการสอบ TU-GET (XMBA)
วัน-เวลา วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิ๊กที่นี่เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสอบ TU-GET (XMBA) ประจำปีการศึกษา 2556

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร กรุณาติดต่อ

     งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
     Website : www.grad.bus.tu.ac.th
     E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
     โทร. 0-2613-2263, 0-2613-2299, 0-2623-5718